Idrettstinget vedtek å utsette saken om OL/PL til Noreg

«Idrettstinget vedtok i 2019 at idrettsstyret, som styre for Norges olympiske og paralympiske komité, skal utrede hvilke premisser norsk idrett skal legge til grunn for en eventuell fremtidig norsk søknad om vinter-OL/PL skal bygge på»

Nyheter

Idrettsstyret utsett arbeidet med å sondere moglegheitane for et OL/PL i Norge

MANDAT TIL Å GJØRE SONDERINGER MED TANKE PÅ Å AVKLARE VILJE TIL Å ARRANGERE OLYMPISKE OG PARALYMPISKE LEKER I NORGE I FREMTIDEN – FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET:

«Med henvisning til Det olympiske charters kap. 4, punkt 27-4, foreslår Idrettsstyret – med utgangspunkt i de styrevedtatte premisser for en evt. fremtidig norsk søknad om OL/PL (ref. IS-sak 201 i IS-møte 23, 2015-2019) – at Idrettsstyret, som olympisk og paralympisk komité, skal gjøre sonderinger internt i idretten og med Storting/regjering med tanke på å avklare om det finnes en reell vilje til å arrangere olympiske og paralympiske leker i Norge i fremtiden. Dersom en slik vilje er tilstede, vil spørsmålet bli behandlet på Idrettstinget (ref. NIFs lov kap. 3, §3-4 (1) h). En eventuell fremtidig søknad om OL/PL vil baseres på prosessen for søkerarbeidet som legges til grunn i IOCs New Norm.»

Saken om OL/PL til Noreg vart på nytt løfta på idrettsstyretmøte 15. oktober 2020. Idrettspresident Berit Kjøll orienterar under åpen time med pressen fredag 16. oktober; på grunn av ein fortsatt usikker situasjon rundt covid-19 vart det vedteke at vidare oppfølging av eit eventuelt OL/PL i Noreg utsettes inntil vidare.